Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.NUGA.IPAPUS.COM


Niniejszy dokument, zwany również Regulaminem lub Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, określa zasady oraz warunki na których są świadczone usługi za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.nuga.ipapus.com (dalej jako: „Strona internetowa” lub zamiennie „Portal”). 


Administratorem Strony internetowej, a usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344), jest spółka pod firmą Nuga Wrocław Alina Kamchatna sp. k. z siedzibą w Domaszczynie, ul. Migdałowa 3, Domaszczyn, 55-095 Długołęka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736957, NIP: 896157287, REGON: 380551719 (dalej jako: Nuga Best lub Spółka).


Wskazujemy, że niniejszy dokument należy rozumieć jako regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Przedmiotowy dokument określa w szczególności, ale nie wyłącznie, nast. zagadnienia:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Spółka;

 3. zakaz dostarczania przez Spółkę treści o charakterze bezprawnym;

 4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

 5. tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 1 Definicje


Pojęcie:

Definicja

Spółka lub Nuga Best

spółka pod firmą Nuga Wrocław Alina Kamchatna sp. k. z siedzibą w Domaszczynie, ul. Migdałowa 3, Domaszczyn, 55-095 Długołęka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736957, NIP: 896157287, REGON: 380551719.

Użytkownik

osoba, która w celu skorzystania ze Strony internetowej zaakceptowała niniejszy Regulamin.

Umowa lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Spółką poprzez dokonanie czynności niezbędnych do uzyskania statusu Użytkownika. 

Regulamin

niniejszy dokument, który to opisuje w sposób szczegółowy warunki i zasady na których Użytkownicy mogą korzystać ze Strony Internetowej, w tym w również zasady i warunki na których są świadczone usługi drogą elektroniczną.

Portal lub Strona Internetowa

serwis www dostępny pod adresem www.nuga.ipapus.com, za pośrednictwem którego Spółka świadczy usługi opisane w Regulaminie.


Ustawa lub Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).


Polityka prywatności

Dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony przez Spółkę, funkcjonujący pod nazwą: Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.nuga.ipapus.com.


§ 2 

Przepisy Prawa

W sprawach nieregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy:

 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360);

 2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna;

 3. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);

 4. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).


§ 3 

Status Użytkownika oraz zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną


 1. Użytkownikiem Portalu jest każda osoba, która korzysta ze Strony internetowej, w tym osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Nuga Best wskazuje, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu, Użytkownik akceptuje treść Regulaminu, w tym wyraża zgodę na świadczenie przez Nuga Best na jego rzecz usług, o których mowa w Regulaminie.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest przez Spółkę z Użytkownikiem w chwili rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Portalu. Wskazuje się, że stanie się Użytkownikiem Portalu, w tym zawarcie Umowy następuje z chwilą, o której mowa powyżej, przy czym Użytkownikowi nie są tworzone żadne konta, w tym te dostępne z poziomu Portalu. 

 4. W momencie zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik związany jest treścią Regulaminu a Spółka zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia na jego rzecz usług opisanych w Regulaminie.

 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieokreślony.

 6. Zawarcie Umowy nie jest tożsame z zawarciem jakiejkolwiek umowy (np. umowy sprzedaży) i dotyczy jedynie usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.


§ 4 

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną


 1. Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 10 Regulaminu. 

 2. Spółka w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 4 może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 3. W celu skorzystania ze swoich uprawnień, Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w załączniku do Regulaminu, lub może skontaktować się z Nuga Best na dane wskazane w Portalu.


§ 5 

Odpłatność


Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, tym samym Użytkownik nie uiszcza żadnej opłaty za korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem Portalu. Wskazuje się, że brak odpłatności dotyczy korzystania z Portalu, natomiast zawarcie przy jego wykorzystaniu umów (np. umowy sprzedaży) może być odpłatne. Nadto każdorazowo zawarcie takiej umowy podlegać będzie innym warunkom aniżeli wynikającym z Regulaminu. Każdorazowo informacje dot. ww. warunków udzielane będą w chwili zawarcia lub przed zawarciem stosownej umowy przez Strony.


§ 6 

Obowiązki Użytkownika


 1. Użytkownik może korzystać z Portalu wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tj. w celu: 

 2. uzyskania informacji przez Użytkownika o firmie Nuga Best, w tym o rodzajach oferowanych przez Nuga Best produktów, w tym świadczonych przez Spółkę usługach;

 3. uzyskania informacji przez Użytkownika o innych salonach firmy Nuga Best, w tym ich adresie, a tym samym wyszukaniu salonu firmy Nuga Best w celu skorzystania z oferowanych przez firmę Nuga Best produktów, w tym świadczonych przez firmę Nuga Best usługach.

 1. Użytkownikowi nie wolno ingerować w jakikolwiek sposób w Portal lub jej go kod, ani czynić jakichkolwiek zmian, których wprowadzenie nie jest wprost dozwolone poprzez „interface” Użytkownika. W szczególności zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian, które mogłyby spowodować zakłócenie działania Portalu. 

 2. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika, wprowadzanie, przesyłanie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, naruszającym jakiekolwiek dobra osobiste innych osób lub podmiotów, godzących w określone poglądy czy uczucia/przekonania religijne. 

 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień, Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.


§ 7

Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu


 1. Za pośrednictwem Portalu Spółka świadczy następujące usługi: 

 2. przedstawienie Użytkownikowi szczegółowych informacji na temat oferowanych przez Nuga Best produktów (tzw. katalog urządzeń Nuga Best) oraz świadczonych przez Nuga Best usług, w tym również informacji dot. historii firmy Nuga Best;

 3. wyszukania przez Użytkownika salonów firmy Nuga Best w Polsce;

 4. zapoznania się z treściami udostępnionymi na blogu Nuga Best.

 1. Wygląd i działanie Portalu mogą być zmieniane przez Spółkę ze względów technicznych w celu poprawy działania lub podniesienia jakości usług świadczonych za jego pośrednictwem. 

 2. Spółka może rozszerzać i/lub dodawać nowe funkcjonalności Portalu, co nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wiąże się to z nowymi obowiązkami Użytkownika. 

 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Portalu bądź inne problemy z nim związane.


§ 8 

Wymagania techniczne


 1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu należy:

 2. posiadać dostęp do Internetu;

 3. korzystać z urządzenia stacjonarnego lub mobilnego, które ma zainstalowaną przeglądarkę internetową np.: Chrome wersja: 102.0, Firefox 96.0.3., Opera 83, Microsoft Edge 101 lub nowsze wersje ww. przeglądarek.

 1. Nuga Best informuje, że w Portalu mogą być wykorzystane technologie niezbędne do prawidłowego korzystania z Portalu, takie jak np.: Java, JavaScript, XML, PHP, pliki Cookies, HTML. Co więcej, wybrane podstrony Portalu mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL. 


§ 9 

Reklamacje


 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej działania Portalu, ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów jak opóźnienia, błędy czy przerwy techniczne. 

 2. Reklamacje takie należy kierować na adres e-mail: nugabestplofficial@gmail.com lub składać poprzez odpowiednią zakładkę widoczną w Portalu (o ile została ona udostępniona). 

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację w postaci co najmniej imienia oraz adresu e – mail wraz ze zwięzłym opisem zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. 

 4. Spółka poinformuje składającego reklamację o wyniku jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu reklamacji lub w przypadku gdy zgłaszający nie podał adresu e-mailowego na inny adres przez niego wskazany, w terminie 30 dni, licząc od dnia jej doręczenia Spółce. 

 5. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 30 dni, Spółka poinformuje o tym fakcie zgłaszającego reklamację wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.


§ 10 

Prawo do odstąpienia od umowy oraz rozwiązywanie sporów


 1. Informujemy, że osoba zawierająca Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Spółką jest uprawniona do odstąpienia od tej umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia akceptacji niniejszego Regulaminu. 

 2. Nuga Best wyjaśnia jednak, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od  zawartej przez Użytkownika z Nuga Best Umowy o świadczenia usług droga elektroniczną w sytuacji gdy usługi świadczone za pośrednictwem Portalu zostały już wykonane, a Użytkownik wyraził na ich wykonanie wyraźną zgodę, przy czym przed rozpoczęciem świadczenia ww. usług Użytkownik został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia ww. sytuacji.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik może złożyć poprzez Portal, korzystając z uwidocznionych na Stronie internetowych danych kontaktowych, czy to w formie elektronicznej - e-mailem na adres: nugabestplofficial@gmail.com czy tradycyjnej w siedzibie Spółki lub listem. 

 4. Proszę pamiętać, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikacje danego Użytkownika, np. imię, nazwisko i adres e-mail. 

 5. Wskazujemy, że w załączeniu do Regulaminu znajduje się wzór oświadczenia o odstąpieniu, którym można się posłużyć w celu wykonania uprawnienia opisanego wyżej.

 6. W razie powstania sporu między Spółką a Użytkownikiem, Użytkownik może zwrócić się do Spółki z wnioskiem o pozasądowe jego rozstrzygnięcie, może także skorzystać z Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr


§ 11

Przetwarzanie danych osobowych oraz pliki Cookies


 1. Informujemy, że w związku ze świadczonymi usługami za pośrednictwem Portalu Spółka może przetwarzać dane osobowe Użytkowników i/lub osób, w których imieniu działają Użytkownicy. 

 2. Szczegółowy opis zakresu przetwarzanych danych, celów tego przetwarzania oraz przesłanek legalności opisano w Polityce prywatności dostępnej dla każdego Użytkownika bezpłatnie za pośrednictwem Portalu. 

 3. Informacje zawarte w Polityce prywatności są adresowane do Użytkowników, ale także do osób w imieniu których działają Użytkownicy. 

 4. Oprócz danych osobowych podanych Spółce przez Użytkownika na potrzeby działania Portalu, Spółka przetwarza także dane zgromadzone w plikach Cookies. Dane te są wykorzystywane w celu podnoszenia jakości świadczonych usług, a w związku z połączeniem tych danych z innymi informacjami przetwarzanymi przez Spółkę mogą one stanowić również dane osobowe. Szczegółowe informacje dot. wykorzystywanych przez Nuga Best plików Cookies znajdą Pańtwo tutaj: Informacje dot. plików Cookies.


§ 12 

Postanowienia końcowe


 1. Informujemy, że Regulamin może być zmieniany przez Spółkę, jednak dla Użytkownika wersją wiążącą Regulaminu jest wersja obowiązująca w chwili akceptacji Regulaminu przez Użytkownika (w momencie zawarcia Umowy). 

 2. Językiem stosowanym w komunikacji między Spółką a Użytkownikiem jest język Polski.

 3. Prawem właściwym dla stosunków Spółki i Użytkownika, jak i prawem zawarcia umowy oraz wykonania umowy jest prawo Polskie. 

 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów ze Spółką jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Spółki, bądź sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania Umowy. 

 5. Bieżąca wersja regulaminu została opracowania w dniu … 2022 r. 

 6. Zmiany w nowym Regulaminie będą zamieszczane każdorazowo w Portalu. 

 7. W stosunku do Użytkowników, którzy złożyli wobec Spółki oświadczenie o akceptacji regulaminu i pozostają stroną Umowy, zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą akceptacji nowej wersji Regulaminu, w przypadku braku akceptacji nowej wersji regulaminu doręczenie nowej wersji Regulaminu w sposób wskazany w ust. 6 powyżej ma taki skutek jak złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Spółkę zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu.

 8. Materiały oraz treści udostępnione bądź zamieszczone w Portalu podlegają ochronie w zakresie praw autorskich zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021, poz. 1062). 

 9. Żadne z materiałów wskazanych w ust. 8 powyżej czy ich części nie mogą być powielane lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. 

 10. We wszelkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 11. Załącznikiem do Regulaminu jest:

- wzór formularza o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.Załącznik nr 1 do Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.nuga.ipapus.com – „Wzór formularza o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną”:___________ data: ____________


Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

zawartą za pośrednictwem www.nuga.ipapus.comAdresat:


Nuga Wrocław Alina Kamchatna sp. k.

ul. Domaszczyn

55-095 Długołęka


Ja ____________________________ niżej podpisany/a, niniejszym odstępuje od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą zawarłem/am z Nuga Wroclaw Alina Kamchatna sp. k. z siedzibą w Domaszczynie, poprzez zaakceptowanie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.nuga.ipapus.com__________________________

1 Należy wpisać miejscowość;

2  Należy podać datę podpisania oświadczenia;

3  Należy podać imię i nazwisko osoby, która zawarła umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4  Należy umieścić czytelny podpis osoby, która zawarła umowę o świadczenie usług droga elektroniczną.