POLITYKA PRYWATNOŚCI оd Nugabest

POLITYKA PRYWATNOŚCI оd Nugabest

Właściciel i administrator danych:
Operatorem serwisu nuga.pl, dalej jako „Strona”, jest Nuga Wroclaw Alina Kamchatna Spółka komandytowa z siedzibą w Mirkowie, wpisana do KRS pod numerem 0000736957, adres: Migdałowa 3, Domaszczyn, 55-095 Długołęka, Polska , dalej jako „Operator Serwisu”.


Rodzaje gromadzonych danych:
Wśród rodzajów danych osobowych gromadzonych przez tą Stronę, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, są: pliki cookie, dane o użytkowaniu i adres e-mail.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w szczegółowych tekstach objaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych.

Dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane przez użytkownika lub, w przypadku danych o użytkowaniu, gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej Strony.

O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez tę aplikację są obowiązkowe, a niepodanie tych danych może uniemożliwić świadczenie usług przez Operatora Serwisu. W przypadkach, w których ta Strona wyraźnie stwierdza, że niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie przekazywać tych Danych bez wpływu na dostępność lub funkcjonowanie Usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z właścicielem.

Każde użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tą Stronę lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tą Stronę służy do świadczenia usługi wymaganej przez użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe stron trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Strony i potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.


Metody przetwarzania:
Operator Serwisu podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla niektórych rodzajów osób odpowiedzialnych za obsługę tej Strony (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak osoby trzecie świadczące usługi techniczne, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczeni, w razie potrzeby, przez podmioty przetwarzające dane. Zaktualizowaną listę tych stron można w dowolnym momencie zażądać od Właściciela.

Właściciel może przetwarzać dane osobowe dotyczące użytkowników, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego przetwarzania („rezygnacja”), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z następujących podstaw prawnych.


Miejsce:
Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela i we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. W zależności od lokalizacji użytkownika przesyłanie danych może obejmować przesyłanie danych użytkownika do kraju innego niż ich własny.


Czas retencji:
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zgromadzone.

W związku z tym:

Dane osobowe gromadzone do celów związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.

Dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionych interesów Właściciela są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia takich celów.

Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach tego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właścicielowi można zezwolić na zatrzymywanie danych osobowych przez dłuższy okres, ilekroć użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, ilekroć jest to wymagane do wykonania zobowiązania prawnego lub na polecenie organu. Po upływie okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.


Cele przetwarzania:
Dane dotyczące użytkownika są gromadzone, aby umożliwić właścicielowi świadczenie jego usług, a także w następujących celach: analityka i kontakt z użytkownikiem.

Użytkownicy mogą znaleźć dalsze szczegółowe informacje na temat takich celów przetwarzania i konkretnych danych osobowych wykorzystywanych do każdego celu w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań użytkowników.


Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług: Google Analytics (Google LLC) Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google LLC („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej Strony, do przygotowywania raportów z jej działań i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać zgromadzone Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu

Lista mailingowa lub biuletyn: (ta Strona). Rejestrując się na liście mailingowej lub w celu otrzymywania biuletynu, lub wypełniając formę kontaktową adres e-mail użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów osób, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym dotyczące tej aplikacji. Twój adres e-mail może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji w tej aplikacji lub po dokonaniu zakupu.

Zebrane dane osobowe: adres e-mail.


Prawa użytkowników:
Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę, jeżeli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dostęp do swoich danych.

Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy dane są przetwarzane przez właściciela, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię przetwarzanych danych.

Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do usunięcia swoich danych od właściciela.


Jak skorzystać z tych praw:
Wszelkie prośby o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie.

Prośby te mogą być wykonane bezpłatnie i zostaną rozpatrzone przez Właściciela jak najwcześniej i zawsze w ciągu jednego miesiąca.
Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych:

Działania prawne:
Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej aplikacji lub powiązanych usług. Użytkownik oświadcza, że musi wiedzieć, że Właściciel może zostać zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika:
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Strona może dostarczać użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na żądanie. Dzienniki systemowe i konserwacja: Do celów obsługi i konserwacji, ta Strona i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcje z tą Stroną (logi systemowe) wykorzystują w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w tej polityce:
Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od właściciela w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania „Nie śledź”:

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Nie śledź”.

Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.
Zmiany w niniejszej polityce prywatności:

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie – wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych dostępne dla właściciela. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole. Jeżeli zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody użytkownika, Właściciel zbiera nową zgodę użytkownika, jeśli jest to wymagane.